සරු නිසරු

පූසා නැගිට්ටේ ය. උක්මලක් මෙන් වලිගය පුම්බා ගත්තේ ය. කුරුමානමක් ඇල්ලුවේ ය. රූස්ස ගහේ බිමට නැමුණු අත්තක් දිගේ දිව ගියේ ය. ටිං ටිං ගාමින් පැන යන ලේනා බඩවතින්ම අල්ලා ගත්තේ ය. ජයග‍්‍රාහීව මුත් සැකමුසුව බිමට බැස්සේ ය. අඩපණ කළ ලේනා බිම හෙළුවේය. උඩ පනිමින්, කරණම් ගසමින් සෙල්ලම් කළේ ය. ලේනාගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් මට කළ හැකි …