විප්ලවය

මා ඇය මුලින්ම දුටුවේ "සෙත්සිරිපාය" කාර්යාල සංකීර්ණය ඉදිරිපිටදී ය. බත්තරමුල්ලේ පිහිටි මිතුරෙකුගේ වීඩියෝ හලක් වෙත ලෑන්ඩ්කෲෂර් යානයකින් පියාසර කරමින් සිටි මා පාර මාරු වෙමින් සිටි ඇගේ ගත ගෑවෙන නොගෑවෙන දුරින් රිය නතර කරගත්තේ තිරිංග මත නැගී සිටිමිනි. ඒ මොහොතේ ඇගේ දෑසේ ඇඳී ගිය තැතිගැන්මත්, තත්ක්ෂණයකින් ඒ මුවපුරා ගැලූ අහිංසක සිනා රැල්ලත් දුටු මන් අතින් මගේ …

Sustainable Energy

Sustainable energy is energy produced and used in such a way that it “meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” according to Wikipedia. All renewable energy sources like solar, wind, geothermal, hydropower and ocean energy are considered as sustainable energy sources. The main advantage …