නඩයක පයට පොඩි උන පිපෙන්න ළංවුණ පොහොට්ටුව

ඔව් මහත්තයෝ ඔය තමයිඑහෙට යන පාරටිකක් දුර ගියාමඅහුවෙයි පාළු අම්බලම එතනින් හැරිලා ගියාමයිඅහුවෙන්නේ වැලිපාරඑතන සුදු කොඩියක් ඇතිඒ තමයි මළ ගෙදර වාහනෙන් යන්න බෑ මහත්තයෝතියෙන්නේ අඩිපාරඔය කෙළී මල් විකුණුවාස්_ කන්දකුමාර ගාවඉඳලා හිටලානෙළුම නෙළුම් අල ‘හෙමගේනවා සතිපොළට කොපි පොතක් පැන්සලක් ගන්නටහබල ගෙන තම අතටහැමදාම ඒ ඔරුව පැද්දාඑතෙරවන්නට දිවියමහත්තයට කියන්න ඕකි තමයිරැක්කේ අප්පා නැති ඒ ගෙදර නංගිලා තුන්දෙනා …

Rights affecting Homosexuality.

Homosexuality is sexual interest in and attraction to members of one’s own sex. At different times, different legal reforms have taken place regarding the rights of LGBT persons. Rights affecting lesbian, gay, bisexual and transgender individuals, vary greatly by country or jurisdiction, including everything from the lawful acknowledgement of same-sex union to the capital punishment …