සමබර ජීවිතයකට ක්‍රීඩාවෙන් පන්නරයක්

1. පියුමිකා විජේසිංහ මහත්මිය ඔබ කවුද ? ඔබ ගැන කෙටියෙන්  හැදින්වීමක් සිදු කරන්නේ නම් ? කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයෙන් වසර 13ක් පුරාවට සිප් සතර හදාරා 2015 වර්ෂයේ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ නීති පීඨයට පිය නැගීමට මම වරම් ලබනවා. නීති උපාධිය 2018 අවසන් කිරීමෙන් අනතුරුව කොළඹ නීති විද්‍යාලයේ අවසන් වසර විභාගයට මුහුණ දී එය සාර්ථකව අවසන් කර  2020 …

Legislative schemes for a sustainable urban future with wetlands and wildlife

“Urban Legends” initiated by the Rotaract Club of Faculty of Law, University of Colombo is a step taken towards raising awareness of the common responsibility bestowed on Humanity in preserving the Mother Nature. The special focus in project has been to strengthen people’s contribution towards conserving diverse urban wetlands and Wildlife, by circulating information about …