නඩයක පයට පොඩි උන පිපෙන්න ළංවුණ පොහොට්ටුව

ඔව් මහත්තයෝ ඔය තමයිඑහෙට යන පාරටිකක් දුර ගියාමඅහුවෙයි පාළු අම්බලම එතනින් හැරිලා ගියාමයිඅහුවෙන්නේ වැලිපාරඑතන සුදු කොඩියක් ඇතිඒ තමයි මළ ගෙදර වාහනෙන් යන්න බෑ මහත්තයෝතියෙන්නේ අඩිපාරඔය කෙළී මල් විකුණුවාස්_ කන්දකුමාර ගාවඉඳලා හිටලානෙළුම නෙළුම් අල ‘හෙමගේනවා සතිපොළට කොපි පොතක් පැන්සලක් ගන්නටහබල ගෙන තම අතටහැමදාම ඒ ඔරුව පැද්දාඑතෙරවන්නට දිවියමහත්තයට කියන්න ඕකි තමයිරැක්කේ අප්පා නැති ඒ ගෙදර නංගිලා තුන්දෙනා …

Rights affecting Homosexuality.

Homosexuality is sexual interest in and attraction to members of one’s own sex. At different times, different legal reforms have taken place regarding the rights of LGBT persons. Rights affecting lesbian, gay, bisexual and transgender individuals, vary greatly by country or jurisdiction, including everything from the lawful acknowledgement of same-sex union to the capital punishment …

The Major Role of Legal Knowledge and Awareness in Small and Medium Enterprises.

Small and mid-size enterprises (SMEs) are businesses that maintain revenues, total net assets, number of employees, sales, and investment level or even the electricity usage under a certain threshold. This certain threshold can be different from country to country hence having their own definition of what constitutes a small and medium sized enterprise. Though they …

My Body, My Choice.

The overturn of Roe v Wade, the landmark case protecting the right to abortion is a massive blow to women’s and human rights that will have a significant impact worldwide. The decision explicitly ended the federal constitutional protections for abortion diminishing women’s ability to access safe and legal abortions. The ruling has restricted women from …

Pride Is For Everyone.

"A person without self-expression is a person without personal freedom."Robin Sharma “It is absolutely imperative that every human being’s freedom and human rights are respected, all over the world.”-Jóhanna Sigurðardóttir, Former Prime Minister of Iceland These were the words of Jóhanna Sigurðardóttir, former Icelandic Prime Minister and the first openly gay head of state. In …

Imagine Beyond Bounds

Imagination is the solace of many. The hungry child imagines a meal, the orphan imagines care, the dying imagines life, the sick imagines health, the fallen imagines stability, the fighter imagines peace. It is only through imagination, the world holds on to hope; to rays of light that would guide it out of its darkness. …

Healthy Menstrual Practices

Menstruation is a healthy and normal, albeit somewhat inconvenient, aspect of womanhood. Though an integral part of life, the ins and outs of it are not commonly taught to not only girls stepping into adolescence, but women in general. Likewise, good menstrual practices too are not prevalently shared among women. The lack of healthy menstrual …

REBEL. GRIEVE. ACCEPT

For a considerably long while now, you have been debating on the idea of a journal, of writing down your feelings deep down, or the conversations you pretend to have with someone you love. However, you could never do so, because the thought of putting everything down on paper, where someone passing might accidentally pick …

AAZAADEE

    AAZAADEE,the freedom, in my opinion is something that we are bound to accomplish, both physically and mentally. Everyone has problems, be it physical or mental but the world mostly recognizes physical affliction more than mental torment, but the truth is, injuries in our hearts are more painful than the ones we get on our skin …