ඇය

තිඹිරි ගෙයි මොර දෙද්දී-"එපා අකපැයි"තද කළු කතුවැකියේ" අනේ ඒ ගවුමක්". නෑ..ඒ "වෙස් වලාගත් අහසක්." මල් පිපෙන වසත් සමයෙහි -හෝරාවක එක්අදුරුවළාවකඇයට ඇහැකිය - අනෝරා වැසි වස්සන්ට. කඩිමුඩියෙ යන-එන්නවුන්දහවල වළා ගිලඇහැකි ඇයට- සරතැසින් තෙත් කරන්නට. නානාවර්ණ සාරීයක්-රැලි තියා සැරෙන්නඇහැකිය ඇයට -දුටුවන් මත් කරන්නට. ක්ෂිතිජ ඉම හිරු සමග- ගනුදෙනු කරන යාමෙටඇහැකිය ඇයට- තරහවෙන් පුපුරන්න රෑකල නිසල බවතරුවලින් දිදුලන්න,පුර …

What is Law ?

The Law is important for a society as it serves as a norm of conduct for citizens. It provides proper guidelines and order upon the behavior for all citizens and sustains the equity of the three branches of the government. It keeps society running. Without law, there would be chaos. Law plays as an agent …